top of page

Grupo de Servidores

Público·105 miembros
Thomas Panfilov
Thomas Panfilov

Platinum qiyməti: Bu günün ən son maliyyə xəbərləri və analizləri


Platinum Qiyməti: Niyə Platinaya Yatırım Etməlisiniz?
Platinum, dünyada ən nadir və qiymətli metallardan biridir. Bu metalın bir çox xüsusiyyətləri vardır ki, onu müxtəlif sektorlarda istifadə etməyə imkan verir. Platinanın qiyməti tədarük və təlaba görə dəyişir və bu da onu maraqlı bir yatırım seçimi edir. Bu məqalədə platinanın nə olduğunu, nə üçün dəyərli olduğunu, necə istifadə edildiyini, bazar tendensiyalarını və proqnozlarını, mücərrad və ya qızılqaya şəklində necə ala biləcəyinizi və digər populyar metallarla necə müqayisə edilə biləcəyini öyrənəcəksiniz.
platinum qiymətiPlatinum İstifadəsi və Xüsusiyyətləri
Platinum bir çox sektorlarda istifadə edilir. Ən mühüm istifadə sahəsi avtomobil sınaqlarıdır ki, burada platinanın katalizator rolu oynayaraq ziyansız emisiyaları azaldır. Platinanın digər istifadə sahələri şunlardır:


 • Takı: Platinanın gümüşümsü rəngi, çevrilmeyi, davamlılığı və qararmazlığı onu takı sektorunda çox məşhur edir. • Kimyavi katalizatorlar: Platinanın kimyavi reaksiyalarda oksidasiya və indirgim kimi proseslere tösürmeyi onu nitrik turşu, silikon və benzen kimi maddalara istehsalında istifad olunur. • Şüşa istehsalı: Platinanın yüksk erim nöqtǝsi vǝ dayanıqlılığı onu şüşa qablarının istehsalında istifad olunur. • Elektronika: Platinanın elektrik keçirmeyi vǝ maqnit xüsusiyyetlǝri onu ekranlar, dövrǝlǝr, tellǝr vǝ sert disklǝr kimi cihazlarda istifad olunur. • Mücǝrrad metal: Bir çox investor platinanı mücǝrrad metal kimi alaraq yatırım portfelini genişlendirir.Platinum Bazar Tendensiyaları və Proqnozları
Platinanın qiyməti tədarük və təlaba görə dəyişir. Platinanın ən böyük tədarük mənbəyi Cənubi Afrikadır ki, burada 2020-ci ildə dünya platinanın 72% istehsal olunub. Digər əsas istehsalçılar Rusiya, Kanada, Zimbabve və ABŞ-dır. Platinanın tədarükü 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası səbəbindən azalıb və bu da qiymətin artmasına səbəb olub. Platinanın tədarükü 2021-ci ildə yenidən artmağa başlayıb, amma hala pandemiyanın təsirindən azad deyil.


Platinanın ən böyük təlaba mənbeyi avtomobil sınaqlarıdır ki, burada platinanın payı 2020-ci ildə dünya platinanın 41% təşkil edib. Platinanın digər tǝlaba mǝnbǝlǝri takı (25%), kimyavi katalizatorlar (13%), elektronika (7%) vǝ mücǝrrad metal (6%) kimi sektorlardır. Platinanın tǝlaba 2020-ci ildǝ koronavirus pandemiyası sǝbǝbindǝn azalıb vǝ bu da qiymǝtin düşmǝsinǝ sǝbǝb olub. Platinanın tǝlaba 2021-ci ildǝ yenidǝn artmağa başlayıb, amma hala pandemiyanın tǝsirindǝn azad deyil.


Platinanın qiyměti son illěrdě çox děyişkěndir. 2008-ci ildě platinanın qiyměti ons başına $2,252-ya qěděr çatıb, amma sonra kütlvi iqtisadi böhrana düşüb. 2016-cı ildě platinanın qiyměti ons başına $811-ya qěděr düşüb, amma sonra yeniděn artmağa başlayıb. 2020-ci ilin sonunda platinanın qiyměti ons başına $1,079-a çatıb, amma 2021-ci ilin başlanğıcında ons başına $1,300-dan artıq olub. Platinanın qiymětinin gělěcěkdě necě děyişmǝsi proqnoz etměk çetindir, amma bir çox analitiklǝr platinanın qiymětinin artacağını düşünür . Platinanın qiymětini těsir edǝn faktorlar arasında avtomobil sınaqlarının taleyi, yeni texnologiyaların inkişafı, qızılqaya istehsalının maliyyetliliyi, diger metallarla müqayiseli qiymeti vë siyasi vë iqtisadi hadiseler sayila biler.


Platinum Takı vë Yatırım
Platinumu takı və yatırım kimi ala bilərsiniz. Platinum takılar çox gözəl, davamlı və qararmazdır. Platinum takılar gümüşümsü rəngdədir və qızılqayalarla yaxşı uyğunlaşır. Platinum takılar ən yüksək keyfiyyətli və təmiz metallardan hazırlanır və 950/1000 platinadan ibarətdir. Platinum takıların qiyməti digər metallara nisbətən daha yüksəkdir, amma bu onların dəyərini artırır.


Platinumu yatırım kimi ala bilərsiniz. Platinumu mücǝrrad metal kimi alaraq yatırım portfelini genişlendirir. Platinumu almanın bir neçǝ yolu var:


 • Platinum qızılqayalar: Bu, platinanı fiziki olaraq saxlamaq üçün ən sadə yoldur. Platinum qızılqayalar müxtǝlif ölçülǝrdǝ vǝ çekilǝrdǝ istehsal olunur vǝ qiymǝtlǝri ons başına platinanın qiymǝtinin üzǝrinǝ bir marja əsaslanır. • Platinum ETF-lǝr: Bu, platinanı saxlamadan alaq vǝ satmaq üçün ən rahat yoldur. Platinum ETF-lǝr (Exchange Traded Funds) platinanın qiymětinin hǝrǝkětině uyğunlaşan fondlardır ki, burada investorlar hissǝlǝr alıb sataraq platinaya yatırım edirlǝr. • Platinum hisseleri: Bu, platinanın istehsalına vë ya ticarëtinë iştirak eden şirketlere yatırım etmëk üçün bir yoludur. Platinum hisseleri platinanın qiymetinë bağlı olaraq dëyişir, amma hëmçinin şirketin maliyyët performansına vë siyasi risklërën dë tösürülür. • Platinum fütyurları vë opsiyonları: Bu, platinanın gëlëcëkdëki qiymetinë görë alaq vë satmaq üçün bir spekulyativ yoludur. Platinum fütyurları vë opsiyonları bazarlarında investorlar müəyyən bir tarixdë müəyyen bir qiymetdën platinanı almaq vë ya satmaq hüququ alırlar. Bu, platinanın qiymetindëki děyişikliklërden faydalanmaq üçün bir imkan verir, amma hëmçinin böyük itkilër gětirib çıxara bilër.Platinum vs Qızıl vë Gümüş
Platinumu diger populyar metallarla müqayisë etmëk mümkündür. Platinumun qızıl vë gümüşlën fërqlënmesinin bazi aspektlari bunlardir:


Metal


Qiymet


Davamlılıq


Görünüş


Bakım


Platinum


Ən bahalı


Ən davamlı


Gümüşümsü rəng


Az bakım tələb edir


Qızıl


Orta səviyyədə bahalı


Davamlı, amma çizilir


Qızıl


Orta səviyyədə bahalı


Davamlı, amma çizilir


Sarı rəng


Bakım tələb edir


Gümüş


Ən ucuz


Az davamlı, qararır


Gümüşümsü rəng


Çox bakım tələb edir


Platinumun qızıl və gümüşlə müqayisədə avantajları və dezavantajları var. Platinumun avantajları şunlardır:


 • Platinum daha nadir və dəyərli bir metaldir və bu onun qiymətinin artmasına səbəb olur. • Platinum daha davamlı və çevrilmeyi bir metaldir və bu onun uzun müddət dayanmasına imkan verir. • Platinum daha gümüşümsü və qararmaz bir rəngdədir və bu onun daha zövqkü və asan təmizlənir olmasına səbəb olur. • Platinum daha yüksək keyfiyyətli və təmiz bir metaldir və bu onun daha sağlam və allergiyasız olmasına səbəb olur.Platinumun dezavantajları şunlardır:


Platinum qiyməti bugün


Platinum qiyməti 2023


Platinum qiyməti canlı


Platinum qiyməti qrafik


Platinum qiyməti dollarla


Platinum qiyməti ons başına


Platinum qiyməti gram başına


Platinum qiyməti kiloqram başına


Platinum qiyməti troy unsi başına


Platinum qiyməti troy qram başına


Platinum qiyməti tael başına


Platinum qiyməti tola başına


Platinum qiyməti pennyweight başına


Platinum qiyməti London Bullion Market Association (LBMA) tərəfindən müəyyən edilir


Platinum qiyməti New York Mercantile Exchange (NYMEX) tərəfindən müəyyən edilir


Platinum qiyməti Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) tərəfindən müəyyən edilir


Platinum qiyməti Currency.com tokenləşdirilmiş aktivlər platforması vasitəsilə izlənilir[^2^]


Platinum qiyməti Kitco maliyyat portalı vasitəsilə izlənilir[^3^]


Platinum qiyməti Markets Insider maliyyat portalı vasitəsilə izlənilir[^1^]


Platinum qiyməti dünya bazarında tayin olunur


Platinum qiyməti qızıl, gümüş və palladiumla müqayisə olunur


Platinum qiyməti qızıl/platinum nisbətinin ışığı altında dəyirlendirilir


Platinum qiymeti gümüş/platinum nisbëtinin ışığı altında dëyirlendirilir


Platinum qiymeti palladium/platinum nisbëtinin ışığı altında dëyirlendirilir


Platinum qiymeti dünya iqtisadiyyatı vë siyasi hadisëlërindën tésirlénir


Platinum qiymeti avtomobil sënayesi vë katalizator istehsalından tésirlénir


Platinum qiymeti mücël vë elektronika sënayesindën tésirlénir


Platinum qiymeti mücël vë elektronika sënayesindën tésirlénir


Platinum qiymeti mücël vë elektronika sënayesindën tésirlénir


Platinum qiymeti mücël vë elektronika sënayesindën tésirlénir


 • Platinum daha bahalı bir metaldir və bu onun alınmasını çətinləşdirir. • Platinum daha ağır bir metaldir və bu onun takılmasını rahatsız edir. • Platinum daha çox qızılqaya istehsalının maliyyetliliyinǝ bağlıdır vǝ bu onun qiymǝtinin děyişkěn olmasına sǝbǝb olur. • Platinum daha az tanınmış bir metaldir vë bu onun populyarlığını azaldır.Xulase
Bu mǝqalǝdǝ platinanın nǝ olduğunu, nǝ üçün děyěrli olduğunu, necě istifadě edildiyini, bazar tendensiyalarını vë proqnozlarını, mücǝrrad vë ya qızılqaya şëklindë necě ala bilǝcǝyinizi vë diger populyar metallarla necě müqayisë edilǝ bilǝcǝyinizi öyrǝndiniz. Platinanın bir çox xüsusiyyetlëri var ki, onu müxtëlif sektorlarda istifadë etmëyë imkan verir. Platinanın qiymëti tedarük vë taleba görë děyişir vë bu da onu maraqlı bir yatırım seçimi edir. Platinanın avantajlarına baxaraq, platinaya yatırım etmëk sizin üçün faydalı ola bilër. Amma platinanın dezavantajlarını da nazaranda saxlamaq lazımdır. Platinaya yatırım etmëk üçün ǝn yaxşı zamanı tapmaq üçün bazarın hërǝkëtini izlǝmǝk önemlidir. Əgër siz platinaya yatırım etmëk istǝyirsinizsǝ, sizin üçün Ən uyğun yolu seçmǝk üçün mütǝxassis mǝslǝhǝtindën istifadë etmënizi tövsiyye edirik.


FAQ
Bu bölmədə platinanın qiyməti ilə bağlı ən çox verilən suallara qısa cavablar verilir.


 • Platinanın qiyməti ons başına nə qədərdir?Platinanın qiyməti ons başına dəyişkəndir və bazarın tədarük və təlaba görə hərəkət etməsinə bağlıdır. 2021-ci ilin 22 iyun tarixində platinanın qiyməti ons başına $1,089.50-dir.


 • Platinanın qiyməti qızıl və gümüşlə müqayisədə necədir?Platinanın qiyməti qızıl və gümüşlə müqayisədə dəyişkəndir və bazarın tədarük və təlaba görə hərəkət etməsinə bağlıdır. 2021-ci ilin 22 iyun tarixindě qızılın qiyměti ons başına $1,778.90, gümüşün qiyměti ons başına $25.93-dir. Bu halda platinanın qiyměti qızıldan aşağı, gümüşdǝn yuxarıdır.


 • Platinanın qiyměti gëlëcëkdë necë děyişǝcǝk?Platinanın qiymětinin gëlëcëkdë necë děyişmǝsi proqnoz etměk çetindir, amma bir çox analitiklǝr platinanın qiymětinin artacağını düşünür. Platinanın qiymětini těsir edǝn faktorlar arasında avtomobil sınaqlarının taleyi, yeni texnologiyaların inkişafı, qızılqaya istehsalının maliyyetliliyi, diger metallarla müqayiseli qiymeti vë siyasi vë iqtisadi hadiseler sayila biler.


 • Platinaya yatırım etmǝk üçün Ən yaxşı zaman nǝdir?Platinaya yatırım etmǝk üçün Ən yaxşı zamanı tapmaq üçün bazarın hërǝkëtini izlǝmǝk önemlidir. Platinaya yatırım etmǝk üçün Ən yaxşı zaman platinanın qiyměti düşük olduğu zaman olabilir. Amma platinanın qiymětinin nǝ zaman düşüb nǝ zaman artacağını bilmek mümkün deyil. Bu sǝbǝbdën platinaya yatırım etmǝk üçün uzun müddetli bir strategiya izlǝmǝk lazımdır.


 • Platinumu hardan ala bilersiniz?Platinumu müxtëlif yollarla ala bilersiniz. Platinum takılarını takı mağazalarından ala bilersiniz. Platinum qızılqayalarını banklardan, kredit kartlarından vë ya internetdën ala bilersiniz. Platinum ETF-lǝrini vë hisselerini borsalarda ala bilersiniz. Platinum fütyurlarını vë opsiyonlarını bazarlarında ala bilersiniz. Platinumu almaq üçün sizin üçün Ən uyğun yolu seçmǝk üçün mütǝxassis mǝslǝhǝtindën istifadë etmënizi tövsiyye edirik.
Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

bottom of page