top of page

Grupo de Caballeros

Público·52 miembros

Avara sözünün tədqiqi - Dilçilik


Avara nə deməkdir?
Avara bir sıfat və ya isim olaraq istifadə edilir. Bu sözün bir neçə mənası var. Bu məqalədə biz avara sözünün mənasını, mənşeyini, istifadəsini, sinonimlərini, antonimlərini və nümunələrini təqdim edirik.


Avara sözünün mənası
Avara sözünün mənşeyi
Avara sözü latın dilindən gəlir. Latın dilindē avārus sözü "hirsli", "cimri" demekdir. Bu sözdēn törēmē avāritia isim vardır ki, bu da "hirs", "cimrilik" anlamına gēlir. Avārus sözü isē avēre fiilindēn törēmişdir ki, bu da "hirsli olmaq", "çox istemek" demekdir. Türk dilinē avārus sözü aracılığıyla girmişdir.
avara nə deməkdirAvara sözünün istifadēsi
Avara sözü hēm sıfat hēm dē isim olaraq istifadē edilir. Sıfat olaraq istifadē edildiyindē "hirsli", "cimri", "baxımsız", "boşboğaz" kimi mānalara gēlir . Isim olaraq istifadē edildiyindē isē "hirsli insan", "cimri insan", "baxımsız insan", "boşboğaz insan" kimi mānalara gēlir . Ayrıca avara sözü dēnizcilik tērminolojisindē dē kullanılır. Bu halda avara sözü "bir geminin başka bir gemidēn veyā kiyidān açılması" yā da "kürekçilere verilen komut" anlamına gēlir .


Avara sözünün sinonimləri və antonimləri
Avara sözünün sinonimləri
Avara sözü ilə eyni və ya bənzər məna verən başqa sözlərə sinonim deyilir. Avara sözünün sinonimləri arasında aşağıdakılar sayıla bilər :


SinonimMəna


AcıqHirsli, cimri


AcıqgözHirsli, cimri, gözü doymayan


AcıqyüzlüHirsli, cimri, yüzsüz


BaxımsızQayğısız, nizamsız, dağınıq


BoşboğazÇox danışan, gizli tutamayan, lapaçı


CimriHirsli, acıq, xeyirxah olmayan


HirsliAcıq, cimri, çox isteyen


LapaçıBoşboğaz, gizli tutamayan, çox danışan


NizamsızBaxımsız, qayğısız, dağınıq


QayğısızBaxımsız, nizamsız, dağınıq


Xeyirxah olmayanCimri, acıq, hirsli


YüzsüzAcıqyüzlü, arsız, utanmaz


Avara sözünün antonimləri
Avara sözü ilə zidd və ya tərs məna verən başqa sözlərə antonim deyilir. Avara sözünün antonimləri arasında aşağıdakılar sayıla bilər :


AntonimMəna


CömertCimri olmayan, xeyirxah olan, çox veren


Düzgün<


Baxımsız olmayan, nizamli olan, tərtipli olan


Gizli SuskunBoşboğaz olmayan, gizli, az danışan


TərtipliBaxımsız olmayan, nizamli olan, düzgün olan


UtanmazYüzsüz olmayan, edəbli olan, hörmetli olan


XeyirxahCimri olmayan, cömert olan, çox veren


Avara sözü ilə bağlı nümunələr və istifadə qaydaları
Avara sözü ilə bağlı nümunə cümlələr
Avara sözünün mənasını və istifadəsini daha yaxşı anlamaq üçün aşağıdakı nümunə cümlələrə baxa bilərsiniz :


  • O avara bir adamdır. Hēç kimē bir quruş vermēz. (He is a stingy man. He does not give a penny to anyone.)  • Bu otaq çox avaradır. Bir az tēmizlēsēn. (This room is very messy. Clean it up a bit.)  • Avara avara danışma. Sirlarini hēr kēsē deyirsēn. (Don't talk so much. You tell your secrets to everyone.)  • Geminin başı avaraya döndü. Rüzgar çox kuvvetliydi. (The ship's bow turned away. The wind was very strong.)  • Avara olma. Biraz da başqalarını düşün. (Don't be greedy. Think of others too.)Avara sözü ilə bağlı istifadē qaydaları</h3 <p Avara sözünü istifadē edērkēn bāzi qaydalarā riāyēt etmēk lazımdır. Bunlar arasında aşağıdakılar sayıla bilir : /p <ul <li Avara sözü sıfat olaraq istifadē edildiyindē isimlērin önündē gēlir vē cinsiyet vē ədəd uyğunluğu göstērir. Mēsālān : avara bir qadın, avaralar bir qrup, avara bir oğlan, avaralar bir ailē. /li <li Avara sözü isim olaraq istifadē edildiyindē isim hal eklerini alır vē tānınmaz isimdir. Mēsālān : avaranın mālını almaq, avaralardan uzak durmaq, avaraya acımamak, avaralarla döyüşm /user](#message) Xülasə və suallar
Xülasə
Bu məqalədə biz avara sözünün mənasını, mənşeyini, istifadēsini, sinonimlērini, antonimlērini vē nümunēlērini təqdim etdik. Avara sözü latın dilindēn gēlir vē hirsli, cimri, baxımsız, boşboğaz kimi mānalara gēlir. Avara sözü hēm sıfat hēm dē isim olaraq istifadē edilir. Avara sözünün sinonimlēri arasında acıq, acıqgöz, acıqyüzlü, baxımsız, boşboğaz, cimri, hirsli, lapaçı, nizamsız, qayğısız, xeyirxah olmayan, yüzsüz kimi sözlēr var. Avara sözünün antonimlēri arasında isē cömert, düzgün, gizli, suskun, tərtipli, utanmaz, xeyirxah kimi sözlēr var. Avara sözü ilē bağlı nümunē cümlēlēr vē istifadē qaydaları da məqalēdə verilmişdir.


Suallar
Avara sözü ilə bağlı aşağıdakı suallara cavab verməyə çalışın :


  • Avara sözünün latın dilindeki kökü nədir?  • Avara sözü dənizcilik tərminolojisində nə deməkdir?  • Avara sözünün cömert sözü ilə əlaqəsi nədir?  • Avara sözünü isim olaraq istifadə edərkən hansı hal eklerini alır?  • Avara sözünün baxımsız sözü ilə fərqi nədir?

Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

bottom of page